Gospodarka

Nowy budżet 2020 bez deficytu

Rząd przyjął 27 sierpnia 2019 r. projekt ustawy budżetowej na rok 2020. Prospołeczny i prorozwojowy projekt zakłada, że w przyszłym roku wydatki budżetu państwa zostaną zrównoważone wpływami i wyniosą 429,5 mld zł. Oznacza to, że budżet na 2020 r. ma być pierwszym budżetem bez deficytu od 1990 r.

„Przyjęty dziś projekt budżetu na rok 2020 jest wyjątkowy, ponieważ pierwszy raz od 1990 r. planujemy budżet bez deficytu. Nasz projekt nie tylko gwarantuje stabilność finansów publicznych, ale zapewnia też finansowanie kluczowych społecznych i rozwojowych programów rządu m.in.: programu 500+ na pierwsze dziecko, przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych czy obniżenia podatku PIT” – podkreślił minister finansów Marian Banaś.
„Zrównoważenie budżetu jest możliwe dzięki istotnemu uszczelnieniu systemu podatkowego – w ciągu ostatnich lat wpływy podatkowe zwiększyły się o około 100 mld zł. W dużej mierze to zasługa zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Finansów, reformy Krajowej Administracji Skarbowej i doskonałej współpracy z profesjonalnie zarządzanymi służbami” – dodał minister.
Najważniejszym zadaniem rządu pozostaje utrzymanie stabilności i bezpieczeństwa finansów publicznych, wspieranie wzrostu gospodarczego i kontynuacja prowadzonej polityki społeczno-gospodarczej, szczególnie aktywnej i ambitnej polityki prorodzinnej. Projekt budżetu na rok 2020 uwzględnia limit wyznaczany przez stabilizującą regułę wydatkową oraz kryteria dotyczące deficytu nominalnego (3 proc. PKB) sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Zrównoważony budżet
W projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. przyjęto prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 429,5 mld zł oraz limit wydatków budżetu państwa na poziomie 429,5 mld zł. Całkowite zbilansowane dochodami wydatków budżetu państwa oznacza, że w 2020 r. nie wystąpi deficyt budżetu państwa. Projekt zakłada deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 0,3 proc. PKB.

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne
W projekcie przewiduje się wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,7 proc.) oraz średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflację) na poziomie 2,5 proc. Wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent ma wynieść nominalnie 6,3 proc., a wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym) 6,4 proc.
W budżecie środków europejskich projekt ustawy budżetowej na 2020 rok zakłada:
– dochody budżetu środków europejskich: 71,4 mld zł,
– wydatki budżetu środków europejskich: 88,4 mld zł,
–  deficyt budżetu środków europejskich: 17,0 mld zł.

Dochody
Na prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2020 r. będzie mieć wpływ m. in. wzrost gospodarczy czy przewidywany wzrost inflacji, a także wdrożone i przygotowywane zmiany systemowe, które służą uszczelnieniu systemu podatkowego.
Wpływ na dochody budżetowe w 2020 r. będą mieć również działania, dzięki którym osoby fizyczne skorzystają na zmniejszeniu obciążeń podatkiem PIT. Chodzi o:
– zwolnienie z podatku przychodów z pracy i umów zlecenia osób poniżej 26. roku życia do kwoty 85 528 zł (od sierpnia 2019 r.),
– obniżenie stawki podatkowej dla pierwszego progu podatkowego na skali podatkowej z 18 do 17 procent (od października 2019 r.),
– podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu (od października 2019 r.).

Wydatki
W ramach limitu wydatków budżetu państwa zapewniono niezbędne środki finansowe zarówno na kontynuację dotychczasowych priorytetów rządu w polityce społeczno-gospodarczej, zwłaszcza w polityce prorodzinnej, jak również na realizację nowych zadań – przy niższych rok do roku planowanych kosztach obsługi długu Skarbu Państwa.
Zakłada się m. in.:
– finansowanie rozszerzonego Programu „Rodzina 500+”, który od 1 lipca 2019 r. obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez kryterium dochodowego,
– finansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
– realizację świadczeń rodzinnych, która zakłada podwyższenie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. (II etap), podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r., wzrost kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2019 r.,
– wypłatę uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci i z tytułu długoletniego zajmowania się potomstwem nie wypracowały emerytury w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie najniższej emerytury,
realizację rządowego programu „Dobry start” – wsparcie finansowe w wydatkach związanych z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym,
– waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2020 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,24%,
– zwiększenie limitu wydatków na obronę narodową (zaplanowano o około 5 mld zł środków więcej w stosunku do 2019 r.),
– zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki,
– dalszy wzrost wydatków na zdrowie,
– finansowanie Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 oraz Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020,
– zadania w zakresie transportu lądowego: infrastruktury kolejowej oraz drogowej, w tym na szczeblu samorządowym poprzez Fundusz Dróg Samorządowych,
– realizację zadań przeciwdziałających wykluczeniu transportowemu mieszkańców niewielkich miejscowości poprzez wsparcie finansowe z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
– realizację Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów,
– realizację programów wieloletnich w obszarze gospodarki morskiej, w tym inwestycyjnego – Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt budżetu do końca sierpnia trafi na forum Rady Dialogu Społecznego. Następnie ponownie zajmie się nim rząd, który do końca września przekaże go do Sejmu.

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.