Zagranica

Państwo powinno wspierać gospodarczą ekspansję zagraniczną

Rządząca partia (Prawo i Sprawiedliwość) w ogłoszonym 14 września 2019 r. nowym programie jeden z rozdziałów poświęca współpracy międzynarodowej. Jak skonstatowano we wstępie wg. rankingu “Global Best to Invest 2019” wynika, że Polska zwiększyła liczbę realizowanych projektów bezpośrednich inwestycji zagranicznych, utrzymując dodatkowo piątą pozycję na świecie w przyciąganiu bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Ma to swoje odzwierciedlenie również w kraju, gdzie – jak zauważono – jednym z głównych motorów wzrostu gospodarczego w 2018 r. były nakłady inwestycyjne, które powiększyły się o 8,7% r/r. Była to jednocześnie jedna z najwyższych dynamik w UE, ponad dwukrotnie wyższa niż w całej Unii.

W celach jakie zakreśla się na przyszłość podnosi się na wstępie kwestie, iż wzrost gospodarczy Polski nie byłby możliwy, gdyby nie olbrzymi wzrost eksportu, który w latach 2003–2018 r. wzrósł o 390% Ok. 80% eksportu i usług jest kierowana na rynki Unii Europejskiej, a ok. 55% eksportu trafia do 6 państw UE. Oznacza to, że dynamika polskiego eksportu w znacznym stopniu zależy od wahań koniunkturalnych gospodarek UE, a nie wynika z siły naszych firm. Potrzebna jest więc nie tylko dywersyfikacja geograficzna, ale i dywersyfikacja sektorowa polskiego eksportu.

Dlatego też uznano, iż dalsze wspieranie przedsiębiorców, aby mogli skutecznie rywalizować z dynamicznie rozwijającą się globalną konkurencją, to nasz priorytet. Zakłada się w związku z tym kolejne ułatwienia legislacyjne, a także stwarzać polskim firmom jak najlepsze warunki do rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju technologicznego.

Równocześnie uznano, iż z tego powodu należy wspierać postęp robotyzacji w polskim sektorze przedsiębiorstw. Jak pokazują badania, w Polsce 6% wszystkich przedsiębiorstw zatrudniających więcej niż 9 osób używa robotów, 5% używa robotów przemysłowych, 2% robotów usługowych. Zauważono, iż pod od względem robotyzacji jesteśmy na 11. miejscu w UE, trochę poniżej średniej UE (7% przedsiębiorstw).

Za ważne uznano wzmacnianie publicznych narzędzi wsparcia polskich przedsiębiorstw, które chcą prowadzić ekspansję zagraniczną poprzez uzupełnienie oferty Grupy PFR, PAIH lub ARP o instrumenty, zbliżone do oferowanych obecnie przez amerykański OPIC i niemiecki DEG, w zakresie bezpośrednich inwestycji zagranicznych polskich firm, a także uchwalenie nowej ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych.

Za niezbędne uznano wdrażanie nowych międzynarodowych projektów rozwojowych. W szczególności zwrócono uwagę na rozwijanie projektu Trójmorza, który – jak to ujęto – jest obecnie jednym z najważniejszych strategicznych projektów w zakresie polityki zagranicznej. Zbudowanie silnych połączeń infrastrukturalnych obejmujących państwa Trójmorza przyczyni się do wzmocnienia UE jako całości, ale również zwiększy atrakcyjność tego obszaru dla Stanów Zjednoczonych i Chin oraz może przyczynić się do integracji państw Partnerstwa Wschodniego ze strukturami europejskimi.

Wyraźnie też zaznaczono, iż należy doprowadzić do skoordynowania międzynarodowej walki z rajami podatkowymi. To one pozbawiają dochodów budżetowych państwa, w których międzynarodowe korporacje tworzą swój zysk. Zasada płacenia podatków tam, gdzie się zarabia powinna być globalnym standardem.

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.