Gospodarka

Rządowa strategia zarządzania długiem publicznym do 2023

Rządowa strategia zarządzania długiem Skarbu Państwa, jaką oficjalnie przyjęto na posiedzeniu Rady Ministrów 24 września 2019 r. obejmuje lata 2020-2023. Przewiduje ona dalszy spadek długu publicznego w relacji do PKB. Odpowiednio do 44,9% na koniec bieżącego roku i 43,5% na koniec 2020 r. oraz 38,2% na koniec 2023 r.

Trzeba zaznaczyć, iż przyjęta strategia jest dokument przygotowywanym corocznie przez Ministra Finansów i przedstawiana Radzie Ministrów do zatwierdzenia, a następnie przedstawiana Sejmowi wraz z uzasadnieniem projektu ustawy budżetowej. Obejmuje czteroletnią strategię zarządzania długiem Skarbu Państwa (SP) oraz oddziaływania na państwowy dług publiczny. Dlatego też założenia makroekonomiczne i fiskalne przyjęte w Strategii są zgodne z założeniami projektu ustawy budżetowej na 2020 r. Strategia staje się obowiązująca od jej akceptacji przez Radę Ministrów.

Strategia ma na celu minimalizację kosztów obsługi długu w długim horyzoncie czasu przy przyjętych ograniczeniach, dotyczących poziomu ryzyka, a w szczególności:

 • refinansowania, kursowego;
 • stopy procentowej;
 • płynności budżetu państwa;
 • ryzyka kredytowego;
 • ryzyka operacyjnego;
 • rozkładu kosztów obsługi długu w czasie.

Najważniejsze założenia nowej strategii rządowej:

Wspomniana już kontynuacja polityki ciągłego obniżania poziomu długu publicznego w relacji do PKB (44,9% na koniec 2019 r., 43,5% na koniec 2020 r. i 38,2% na koniec 2023 r.). Odpowiednio też relacja długu instytucji rządowych i samorządowych (wg. definicji Unii Europejskiej) do PKB obniży się do 47,7% na koniec 2019 r., do 46,3% na koniec 2020 r. i do 41,3% na koniec 2023 r.

Przyjęty w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. limit kosztów obsługi długu SP w ujęciu nominalnym będzie niższy od limitu w 2019 r. (28,5 mld zł w 2020 r. wobec 29,2 mld zł w 2019 r.). W relacji do PKB koszty obsługi długu obniżą się z 1,31%. w 2019 r. do 1,20% w 2020 r. i 0,90-0,92% w 2023 r.

W zakresie zarządzania długiem Skarbu Państwa w nowej strategii przyjęto, iż

 • zostanie utrzymane elastyczne podejście do kształtowania struktury finansowania (pod względem wyboru rynku, waluty i instrumentów, w stopniu przyczyniającym się do minimalizacji kosztów obsługi długu i przy ograniczeniach, które wynikają z przyjętych poziomów ryzyka oraz możliwego wpływu na politykę pieniężną);
 • głównym źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa pozostanie rynek krajowy,
 • udział długu nominowanego w walutach obcych w długu SP zostanie obniżony poniżej poziomu 25%,
 • priorytetem polityki emisyjnej będzie budowanie dużych i płynnych emisji o oprocentowaniu stałym, zarówno na rynku krajowym, jak i rynku euro,
 • średnia zapadalność długu krajowego SP utrzymywana będzie na poziomie zbliżonym do 4,5 roku, o ile będzie to możliwe z punktu widzenia warunków rynkowych,
 • średnia zapadalność długu SP będzie utrzymywana na poziomie zbliżonym do 5 lat.

 

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.