Gospodarka

Jak Specjalne Strefy Ekonomiczne spełniły swoją rolę?

Z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego przeprowadzonych pod koniec 2018 roku wśród 1000 przedsiębiorstw wynika, że ze Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) korzystało tylko 18 proc. badanych firm. Prawdopodobnie był to jeszcze zbyt krótki okres od momentu wejścia w życie ustawy rozszerzającej obszar SSE, aby odnotować ewentualny wzrost inwestycji i wyraźne zmiany trendów. Najczęściej deklarację korzystania z SSE składały firmy duże (35 proc.) i tylko co dziesiąte badane mikroprzedsiębiorstwo.

Blisko połowa firm (47,7 proc.), które korzystały ze SSE, oceniła wsparcie wysoko lub bardzo wysoko, przy czym odpowiedzi takiej udzieliło 74,3 proc. przedstawicieli firm dużych, 53,7 proc. mikrofirm i 42,3 proc. firm małych. Dla przedsiębiorstw kluczową korzyścią do lokowania swojej działalności w SSE (założenie nowego przedsiębiorstwa, zwiększenie zdolności produkcyjnej, dywersyfikacja produkcji i wprowadzenie nowych produktów, zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego) jest zwolnienie z podatku dochodowego, udzielane w formie zwolnienia podatkowego (PIT lub CIT). Dodatkowo, Specjalne Strefy Ekonomiczne zachęcają i umożliwiają przedsiębiorstwom nawiązywanie i korzystanie z różnych form współpracy.

 

Szczególnie cenione są sieci kooperacyjne z uwagi na:

– redukcję niepewności; związki kooperacyjne stwarzają warunki wzajemnej solidarności i zaufania w turbulentnym otoczeniu,

– zwiększenie elastyczności; struktury sieciowe umożliwiają dopasowanie się firm do zmieniającego się otoczenia, pozwalają na szybką realokację zasobów, poniesienie niższych kosztów,

– możliwość pozyskania nowych zdolności rozwojowych; alianse wielostronne pozwalają firmom na zwiększenie zdolności produkcyjnych, m.in. przez wykorzystanie wolnych mocy partnerów,

– możliwość dostępu do deficytowych zasobów i umiejętności; sieci kooperacyjne sprzyjają wzajemnej wymianie zasobów i umiejętności pomiędzy partnerami,

– nabywanie szybkości działania; sieci kooperacyjne dają możliwość szybkiej reakcji na sygnały z otoczenia, dzięki czemu przedsiębiorstwa osiągają korzyści skali i zasięgu,

– pozyskiwanie informacji; związki w ramach sieci sprzyjają posiadaniu aktualnej i możliwie kompleksowej informacji rynkowej

 

Zmiany, które przyniesie Polska Strefa Inwestycji

 

Nowa ustawa, rozszerzająca SSE na całą Polskę (Polska Strefa Inwestycji – PSI), stwarza możliwość uzyskania wsparcia na inwestycje łatwiej niż dotychczasowe SSE, bo nie wymaga zakupu działki w SSE i budowy zakładu od podstaw. O ulgę podatkową i preferencyjne warunki może wystąpić każda firma w każdym mieście czy gminie, przy czym preferowane są np. inwestycje związane z tworzeniem centrów badawczo-rozwojowych czy centrów usług wspólnych. Dzięki PSI, w większym niż dotychczas stopniu, skorzystają inwestorzy polscy.

Wymagane nakłady będą bardziej dostosowane do ich możliwości i nie będą zmuszeni, jak dotychczas, do zmiany lokalizacji swojej działalności, bo zachęty będą dostępne na terenie całego kraju. Ze stref nadal korzystają głównie duże firmy. Warto podkreślić, że informacje o korzyściach związanych z PSI nie dotarły w wystarczający sposób do przedsiębiorstw, szczególnie mikro- i ma-łych, a ponadto, mimo ulg, wymagana minimalna wysokość inwestycji nadal jest dla wielu małych przedsiębiorstw zbyt wysoka.

Niezależnie od ulgi podatkowej, jako zachęty inwestycyjnej, SSE już przyczyniły się do rozwoju gospodarczego Polski i przyciągnęły wiele inwestycji. Było to możliwe m.in. dzięki dodatkowym, często pozostającym niejako w „cieniu” zaletom SSE, takim jak: lepsza infrastruktura, dostępność wykwalifikowanej siły roboczej, łatwiejsze procedury, czy marketing inwestycyjny.

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.