Gospodarka

Coraz więcej inwestujemy zagranicą

Należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich za granicą na koniec 2018 r. wynosiły 21 504,1 mln euro. Wśród krajów Europy Środkowej i Wschodniej większe należności z tytułu inwestycji zagranicznych miały tylko Czechy – 30 356,3 mln euro i Węgry – 26 823,2 mln euro.

W latach 2013-2018 podwoiły się należności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich w krajach Grupy Wyszehradzkiej – w Czechach, Słowacji i na Węgrzech z 2242,7 mln euro do 4581,1 mln euro. Na koniec 2018 r. 87 proc. polskich należności z tytułu inwestycji bezpośrednich za granicą przypadało na państwa członkowskie UE, z czego blisko 1/4 na Czechy, Słowację i Węgry.

Z najnowszych badań ankietowych przeprowadzonych w październiku 2019 roku wynika, że eksporterzy, którzy zamierzają inwestować za granicą w latach 2020-2021, planują mniej niż w latach poprzednich inwestycji zlokalizować w Unii Europejskiej (63 proc. ogółu wskazań). Ponad połowa wskazań przypadała przy tym na państw członkowskie UE z Europy Środkowej, z czego 1/3 na Czechy.

W porównaniu z wynikami poprzednich edycji badania, w planach inwestycyjnych eksporterów zmniejszyło się znaczenie rynków unijnych, zaś wzrosło krajów Ameryki Północnej i Południowej oraz Afryki. Udział krajów Ameryki Północnej i Południowej oraz Afryki w strukturze geograficznej wskazań planowanych inwestycji zagranicznych wynosił 21 proc. Wskazania na Ukrainę i Rosję jako lokalizację inwestycji stanowiły 16 proc.

Niemniej wyraźna dominacja Europy jako regionu, do którego kierowane są polskie inwestycje bezpośrednie, a przede wszystkim krajów sąsiedzkich, świadczy o nadal istotnym znaczeniu bliskości geograficznej i kulturowej w podejmowaniu zagranicznej aktywności inwestycyjnej przez polskich przedsiębiorców. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym wyborowi takiej lokalizacji inwestycji jest dotychczasowe doświadczenie eksportowe przedsiębiorstw.

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.