Polska

Program Bloki 200+ a bezpieczeństwo energetyczne Polski

Perspektywa węglowa jest ograniczona w czasie. Konieczna jest głęboka rewitalizacja bloków węglowych, które muszą spełniać unijne wymogi. Planowo modernizacji będzie podlegać około 30 z 47 bloków węglowych w Polsce.

W ramach programu „Bloki 200+. Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200MWe” organizowanego przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju polska spółka RAFAKO zajmuje się opracowaniem innowacyjnej, nowatorskiej technologii, umożliwiającej dokonanie modernizacji  bloków energetycznych klasy 200MWe.

Osiągnięcie neutralności klimatycznej energetyki europejskiej do 2050 roku wymaga od właścicieli elektrowni i elektrociepłowni węglowych zmian w strategii ich funkcjonowania mówiła Agnieszka Wasilewska – Semail, Wiceprezes Zarządu RAFAKO S.A.  – „W ciągu najbliższych kilkunastu lat nastąpią istotne zmiany w podejściu do energetyki węglowej w krajach, których bezpieczeństwo energetyczne opiera się na energetyce konwencjonalnej. Celem modernizacji będzie nie tylko uelastycznienie pracy istniejących bloków i spełnienie wymogów środowiskowych, ale również uzyskanie efektu  ekonomicznego, zapewniającego większą konkurencyjność od innych emitujących CO2 jednostek wytwarzających energię elektryczną”  – dodała.

W Polsce bloki węglowe były projektowane w latach 70-tych, a ich modernizacja odbyła się dwukrotnie w latach 90-tych, a potem w 2015 roku – wciąż spłacamy modernizację tych bloków. Wymieniano ich części. Teraz muszą one dodatkowo spełniać wymagania elastyczności.

Spółka RAFAKO proponuje wdrożyć i przetestować szereg rozwiązań technologicznych, które po sprawdzeniu na bloku referencyjnym będą indywidulnie dobierane dla innych bloków – z uwzględnieniem stanu technicznego danego bloku. Proponowana metoda ma duże szanse komercjalizacji w krajowych i zagranicznych elektrowniach spalających – zarówno węgiel kamienny, jak i brunatny. W wielu krajach bezpieczeństwo energetyczne oparte jest właśnie o bloki węglowe klasy 200 MWe i 360 MWe.

Dotychczas udało się wypracować dostosowanie bloków energetycznych do zaostrzonych wymagań OSP w zakresie dynamiki pracy bloków oraz przepisów środowiskowych. Znalezienie swoistego kompromisu pomiędzy wymaganiami obniżenia emisji, podwyższenia sprawności produkcji energii oraz zwiększenia dynamiki bloku jest możliwe dzięki dobudowaniu nowych, dedykowanych instalacji technologicznych, wymianie oraz modernizacji urządzeń ograniczających dynamikę bloku, a także zmian w logikach sterowania.

Polska próbuje dostosować się do unijnych wymagań bez całkowitej rezygnacji ze spalania węgla kamiennego. W ramach realizacji Programu Bloki 200+ spółka RAFAKO na obiekcie referencyjnym zrealizuje zadania z obszaru ochrony środowiska, dotyczące redukcji emisji rtęci ze spalin oraz boru ze ścieków pochodzących z mokrego odsiarczania spalin. Rtęć jest jednym z nowo wprowadzonych składników, którego emisje będą nadzorowane zgodnie z normami emisyjnymi wynikającymi z Decyzji wykonawczej Komisji UE. Zaproponowana w projekcie metoda redukcji emisji rtęci pozwoli na uzyskanie emisji rtęci do powietrza ze spalania węgla kamiennego na poziomie obejmującym cały zakres wymagany dla bloków klasy 200MWe.

Strategia wykorzystania elastycznych i zamortyzowanych mocy wytwórczych bloków węglowych jako jednostek regulacyjnych i podszczytowych zapewni szybką redukcję emisji gazów cieplarnianych przy zagwarantowaniu ekonomicznego i niezawodnego bezpieczeństwa energetycznego, opartego o własne, dostępne w każdej chwili zasoby surowcowe.

Plany energetyki są tworzone do 2050 roku. Wartość projektu badawczego to 70 milionów złotych netto, w tym zawiera się poprawa elastyczności i redukcja emisji rtęci. Komercjalizacja projektu to koszty rzędu 40-60 milionów złotych netto od bloku. Całość projektu wyniesie ok. 1,8 miliarda złotych.

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.