Społeczeństwo

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem dla Polski wciąż wysoki

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w 2018 roku, w gospodarstwach domowych rolników roczny dochód do dyspozycji netto na 1 osobę wyniósł 12 840 złotych i był niemal najniższy pośród badanych grup.

Dochód z pracy na własny rachunek w rolnictwie i poza rolnictwem wyniósł w gospodarstwach domowych rolników 14 516 zł. Mniejsze dochody osiągali tylko renciści. W gospodarstwach domowych pracowników dochód na osobę wyniósł 22 064 zł.

To, że wiejskie gospodarstwa domowe są w gorszej sytuacji finansowej, potwierdzają też dane o dochodzie w zależności od miejsca zamieszkania. Przeciętny dochód wyniósł 26 671 złotych, podczas gdy dla mieszkańców miast powyżej 500 tys. mieszkańców przekroczył 40 tys. złotych na osobę rocznie.

Według danych opublikowanych na podstawie badań GUS, rolnicy sami źle oceniają swoją sytuację finansową.

40,2 proc. gospodarstw przyznaje, że codzienne wydatki, te spodziewane i zaplanowane, pokrywa „z pewną trudnością”. 22,8 proc. przyznaje, że nie jest w stanie pokryć jednorazowe.

Jak podaje GUS, wskaźnik zagrożenia ubóstwem dla Polski jest wciąż wysoki na tle Europy – wynosi po transferach społecznych 14,8 proc. Dla porównania, w Czechach wynosi 9,6 proc. a na Łotwie ponad 23 proc.

Udostępnij przez:

Portal Wiedzy Eksperckiej Odpowiedzialnego Rozwoju zajmuje się analizą zjawisk społeczno-gospodarczych w kontekście odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju Polski.