Zagranica

Służba zdrowia w Europie wciąż niewystarczająca

Ochrona zdrowia jest jednym z kluczowych filarów dobrze funkcjonującego społeczeństwa. Jednak jak wynika z danych Eurostatu, nie wszyscy mieszkańcy Europy mają zapewniony dostęp do opieki medycznej. Średnio 1/4 mieszkańców Unii Europejskiej zgłasza niezaspokojone potrzeby w zakresie ochrony zdrowia. W Polsce osób zgłaszających problemy w zakresie uzyskania świadczeń medycznych jest 1/3. Mimo że jest to stosunkowo wysoki i niepokojący wynik, nie jest on najwyższy w Europie – z większymi problemami borykają się mieszkańcy Łotwy i Irlandii, w których ponad 40 proc. mieszkańców ma problem z zaspokojeniem swoich potrzeb związanych z ochroną zdrowia.

Niezaspokojenie potrzeb w zakresie ochrony zdrowia może mieć różne przyczyny – wśród nich są bariery finansowe, bariery przestrzenne wynikające z odległości od placówki medycznej lub braku infrastruktury transportowej czy też czas oczekiwania na wizytę lekarską lub badanie. Natężenie znaczenia poszczególnych czynników jest z kolei zróżnicowane ze względu na rodzaj miejsca zamieszkania. Tym samym problem z transportem (dystansem do placówek medycznych) jest szczególnie widoczny wśród mieszkańców obszarów wiejskich w prawie wszystkich krajach Europy, szczególnie dużą barierę stanowi to jednak dla Islandczyków i Greków.

Interesujące są różnice między mieszkańcami miast i wsi dotyczące wykluczenia z dostępu do ochrony zdrowia z przyczyn finansowych. W tym przypadku Europa jest podzielona – w Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech i w Szwecji widać znaczne różnice w dostępie do usług medycznych na niekorzyść miesz-kańców wsi. Jest jednak również sporo krajów, w których to mieszkańcy miast częściej niż mieszkańcy wsi są wykluczeni z korzystania z usług medycznych z przyczyn finansowych (szczególnie Dania, Łotwa, Słowenia).

W Polsce nierówności ze względu na rodzaj miejscowości zamieszkania w zakresie do-stępu do ochrony zdrowia są najbardziej widoczne w porównaniu z innymi krajami Europy. 38 proc. mieszkańców miast, w porównaniu do 28 proc. mieszkańców wsi, wskazu-je na niezaspokojenie potrzeby związanych z usługami medycznymi. Wbrew pozorom, zarówno bariery finansowe, jak i czas oczekiwania jest większym utrudnieniem dla mieszkańców miast.

(za Tygodnik Gospodarczy PIE)

Udostępnij przez: