Ważne

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę dotyczącą wynagrodzeń pracowników medycznych walczących z Covid-19

Prezydent podpisał ustawę pozwalającą wypłacić dodatki w wysokości 100 proc. wynagrodzenia pracownikom medycznym bezpośrednio zaangażowanym w walkę z koronawirusem. Pracownicy skierowani przez wojewodę są jedynymi medykami, którzy otrzymają dodatkową gratyfikację za pracę

W niedzielę, dnia 29 listopada Kancelaria Prezydenta poinformowała na swojej stronie internetowej o podpisaniu ustawy z dnia 28 października o zmianie ustawy niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.

Prace w Sejmie

W sobotę Sejm opowiedział się za tym, by dodatki w wysokości 100 proc. wynagrodzenia przysługiwały jedynie tym pracownikom medycznym, którzy są zaangażowani w leczenie chorych na COVID-19, ale zostali do tej pracy skierowani przez wojewodę. Posłowie uzasadniali nowelę do ustawy powstałym błędem, który powstał podczas rozpatrywania miesiąc temu senackich poprawek do poprzedniej noweli covidowej. W świetle jej zapisów, dodatek 100 proc. wynagrodzenia przysługiwałby wszystkim pracownikom ochrony zdrowia zaangażowanym w leczenie chorych na COVID-19, a nie tylko tym skierowanym do takiej pracy decyzją administracyjną.

O czym mówi ustawa?

Zapisy ustawy mówią, że zostaje usunięta możliwość wypłaty osobie zatrudnionej w podmiocie leczniczym – w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym oraz w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 – wynagrodzenia w pełnej wysokości. Przewidziano jedynie możliwość wypłaty zasiłku chorobowego w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Znowelizowane przepisy wykluczają także możliwość wypłaty zasiłku w przypadku izolacji, tj. odosobnienia osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby.

Uchylono również przepis, który nakładał na Prezesa NFZ obowiązek dokonania zmiany planu finansowego NFZ na rok 2020 w celu podwyższenia opłaty ryczałtowej. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Udostępnij przez: