Gospodarka

Pomyślne prognozy dla PKO BP

W bieżącym roku bank PKO BP liczy na wzrost zysku netto 

Jak wynika ze wstępnych, niezaudytowanych wyników, w ostatnim kwartale ubiegłego roku zysk netto grupy PKO BP spadł z PLN 723 mln w roku poprzednim do poziomu PLN 627 mln. Jednak w tym samym okresie wynik odsetkowy banku wyniósł PLN 2.458 mln i jest on niemal idealnie zgodny z szacunkami analityków finansowych. Z kolei wynik odsetkowy banku spadł 7% rok do roku i wzrósł 1% w ujęciu kwartalnym, co w pełni odzwierciedla spadek stóp procentowych. Marża odsetkowa w czwartym kwartale 2020 roku wzrosła do 2,76% z poziomu 2,75% w trzecim kwartale. 

Oczekiwany  powrót do dobrego tempa wzrostu rentowności banku

Na konferencji prasowej, prezes banku Zbigniew Jagiełło stwierdził, że liczy na wzrost w 2021 roku zysku netto w porównaniu z 2020 rokiem oraz powrót rentowności kapitału do około 10%. Oczekiwany jest powrót do dobrego tempa wzrostu rentowności banku z okresu sprzed pandemii, a także wzrost zysku netto. Warunkiem osiągnięcia takiego tempa wzrostu jest jednak pozbycie się problemów związanych frankami a także przyspieszenie procesu cyfryzacji.

Wynik odsetkowy banku w 2021 roku będzie na poziomie porównywalnym z rokiem 2020

Z kolei wiceprezes banku Rafał Kozłowski wyraził oczekiwanie, że wynik odsetkowy banku w 2021 roku będzie na poziomie porównywalnym z rokiem 2020. Przewiduje on, iż wyniki w pierwszym kwartale roku będą nieco niższe, potem zaś nastąpi nadrabianie wyników w kolejnych kwartałach. Tym sposobem rok bieżący powinien być porównywalny z 2020.

Wynik z prowizji w czwartym kwartale ubiegłego roku wyniósł PLN 1.024 mln i także był godny z szacunkami rynku, który spodziewał się wartości PLN 1.023,2 mln. Natomiast wynik z prowizji wzrósł 5% rok do roku i 4% kwartał do kwartału. Koszty w ostatnim kwartale 2020 roku wyniosły PLN 1.417 mln i w stosunku rocznym spadły o 7%, natomiast zrosły o 4% w wymiarze kwartalnym.

Rezerwy wzrosły o 44% rok do roku i o 39% kwartał do kwartału

W 2020 roku wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł 41,6%, zaś w 2019 roku był na poziomie 41,3%. Saldo rezerw łącznie z rezerwami na ryzyko prawne kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych wyniosło w ostatnim kwartale 2020 roku PLN 1.093 mln. Rezerwy te wzrosły o 44% rok do roku i o 39% kwartał do kwartału.

W czwartym kwartale ubiegłego roku bank utworzył rezerwę na ryzyko prawne w wysokości PLN 370 mln oraz wskazał, że szacuje wpływ na kapitały własne przewalutowania kredytów walutowych według propozycji KNF na ok. PLN 6,1-6,7 mld. Wpływ ten oszacowano przy zastosowaniu średnich kursów NBP z 31 grudnia 2020 roku. Bank zawiera też pilotażowo ugody z klientami zgodne z propozycją przewodniczącego KNF.

Portfel kredytów indeksowanych był udzielony wyłącznie w latach 2010-2016

PKO BP posiada PLN 4,7 mld kredytów denominowanych udzielonych do 2006 roku, PLN 12,4 mld udzielonych między 2007 a 2009 rokiem oraz PLN 3,1 mld udzielonych w latach 2010-2016. Portfel kredytów indeksowanych był udzielony wyłącznie w latach 2010-2016 i wynosi PLN 3,3 mld. Według oświadczenia banku, w czwartym kwartale 5,1% jego umów kredytowych w CHF było objętych pozwami sądowymi.

Do końca grudnia 2020 roku w sprawach przeciwko PKO BP sądy wydały 75 prawomocnych orzeczeń, z czego 48 było dla banku korzystnych. Od tych orzeczeń bank wnosi jednak skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego. Rezerwa banku na sprawy sądowe, które nie były rozstrzygnięte do końca 2020 roku wynosi PLN 571 mln.

Ryzyko prawne odnoszące się do całego portfela kredytów hipotecznych

Bank wycenił ryzyko prawne odnoszące się do całego portfela kredytów hipotecznych udzielonych w walutach obcych, a wynikające z potencjalnych przyszłych spraw sądowych, na kwotę PLN 690 mln. Dodatkowo utrzymywał rezerwę w kwocie PLN 136 mln na potencjalne sprawy sporne dotyczące już spłaconych kredytów hipotecznych.

Jeśli chodzi o finansowanie klientów brutto, na koniec IV kwartału ubiegłego roku wyniosło ono PLN 253,5 mld i spadło 0,1% rok do roku oraz 0,3% kwartał do kwartału. Natomiast oszczędności klientów zamknęły się kwotą PLN 353,3 mld, co oznacza wzrost 12,7% w ujęciu rocznym i 2,4% w ujęciu kwartalnym.

Sprzedaż kredytów konsumpcyjnych

Sprzedaż kredytów konsumpcyjnych w czwartym kwartale wyniosła PLN 3 mld, podczas gdy w trzecim kwartale była na poziomie PLN 3,4 mld, natomiast rok wcześniej wyniosła PLN 4 mld. Sprzedaż kredytów mieszkaniowych w ostatnim kwartale 2020 roku osiągnęła poziom PLN 2,6 mld, podczas gdy w trzecim kwartale wynosiła PLN 3,1 mld, a w czwartym kwartale 2019 roku PLN 3,5 mld.

Udostępnij przez: