Gospodarka

Bank Światowy z dobrymi prognozami dla Europy Środkowo-wschodniej

Działania polskiego rządu jednym ze stymulatorów wzrostu gospodarczego

Zdaniem ekspertów Banku Światowego, nie sama poprawa koniunktury w handlu światowym oraz wzmożenie aktywności gospodarczej w strefie euro będą siłą napędową stymulującą wzrost gospodarczy w krajach Europy Środkowej. Nie mniej istotna będzie akomodacyjna polityka prowadzona w bieżącym roku, w tym zwłaszcza polityka Narodowego Banku Polskiego, który utrzymuje stopy procentowe bliskie zeru.

Fundusze strukturalne UE stymulują wzrost w Europie Środkowej

Paradoksalnie obecna pandemia będzie czynnikiem przyspieszającym automatyzację i cyfryzację życia gospodarczego, co w połączeniu z inwestycjami w transport i łączność cyfrową może wywindować gospodarki naszego regionu do grupy krajów o wyższej produktywności w globalnych łańcuchach wartości. Bank Światowy przewiduje również, że wzrost gospodarczy w Europie Środkowej wyniesie 3,6% i będzie podobny do tempa wzrostu oczekiwanego w strefie euro. Jednocześnie polityka, która zwiększa wykorzystanie strukturalnych funduszy unijnych, może stymulować inwestycje i wzrost w Europie Środkowej.

Wsparcie fiskalne czynnikiem zadłużenia gospodarek

Rządy krajów naszego regionu odpowiedziały na kryzys wywołany pandemią w sposób bezprecedensowy i uruchomiły znaczące pakiety zapobiegające pogorszeniu dynamiki wzrostu. Wsparcie fiskalne w Europie Środkowej wyniosło średnio około 9% PKB i objęło różne formy, od znacznych środków uznaniowych po gwarancje kredytowe. Jednocześnie programy wsparcia fiskalnego w połączeniu z załamaniem wzrostu doprowadziły do szybkiego wzrostu zadłużenia tych gospodarek. W 2020 r. ich dług publiczny wzrósł także o 9 punktów procentowych PKB.

Właściwa i skuteczna polityka podatkowa

W tej sytuacji powstaje problem wyboru pomiędzy poprawą sytuacji budżetu a dalszym świadczeniem pomocy, którego rozwiązanie leży w poprawie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. Po stronie dochodów właściwa i skuteczna polityka podatkowa mogłaby pomóc w mobilizacji dochodów krajowych i zmniejszyć ciężar konsolidacji fiskalnej. Po stronie wydatków poprawa efektywności inwestycji publicznych, a także jakości zamówień publicznych może sprawić, że wydatki przyniosą korzyści związane z szybkim wzrostem, co zrównoważy wpływ konsolidacji.

Globalna stopa bezrobocia zagrożeniem dla gospodarek

Inflacja w gospodarkach naszego regionu spadła średnio poniżej celów banków centralnych. Było to efektem słabego popytu i niskich cen energii od maja 2020 r. Jednak spadek inflacji w tych krajach miał mniejszą skalę niż w gospodarkach rozwiniętych. Dodatkowo, tylko w pierwszej połowie 2020 r. globalna stopa bezrobocia wzrosła o około 2 punkty procentowe. Zaś przedłużający się okres bezrobocia może zniechęcać pracowników do pozostawania na rynku pracy. Prowadzi on wtedy do obniżenia puli umiejętności pracowników. W rezultacie może to skutkować zmniejszeniem przyszłych zarobków i erozją kapitału ludzkiego, co z kolei może doprowadzić do załamania poziomu inwestycji. Potrzebne są zatem reformy pobudzające podstawowe czynniki stymulujące wzrost długoterminowy.

Światowy handel towarami powrócił do poziomu sprzed pandemii

Zdaniem ekspertów Banku Światowego, pomimo wcześniejszych obaw, globalne łańcuchy wartości okazały się zaskakująco odporne, a światowy handel towarami powrócił do poziomu sprzed pandemii. Z biegiem czasu łańcuchy dostaw mogą ulec restrukturyzacji w sposób zwiększający ich zróżnicowanie i odporność. Przed Europą Środkową może to otworzyć nowe możliwości w globalnych łańcuchach wartości, które promują handel, bezpośrednie inwestycje zagraniczne i transfer wiedzy.

Banki tną krótkoterminowe stopy procentowe

Banki centralne w gospodarkach rozwiniętych oraz rozwijających się prawidłowo zareagowały na wstrząsy gospodarcze i wstrząsy na rynkach finansowych wywołane pandemią. Dokonały one szeroko zakrojonych cięć krótkoterminowych stóp procentowych, które w wielu gospodarkach kształtują się obecnie na poziomie lub blisko dolnych granic. Aby ustabilizować rynki finansowe, banki te rozszerzyły swoje kompetencje, uruchamiając programy skupu aktywów. Te nowe narzędzia pomogły ustabilizować rynki finansowe, a zdaniem ekspertów z Banku Światowego, stosowanie ich jest jak najbardziej właściwe

Udostępnij przez: