Polska

Wzrost produkcji przemysłowej

W grudniu Polska odnotowała ponad 6-procentowy wzrost produkcji przemysłowej. Potwierdza to wykazywaną przez polski przemysł w całym 2020 r. wysoką odporność na kryzys wywołany przez pandemię COVID-19.

W ujęciu rocznym produkcja przemysłowa w Polsce obniżyła się tylko o 2,1 proc., wobec jej spadku w całej Unii Europejskiej o 8 proc., a w strefie euro o 8,7 proc. W czterech największych krajach UE spadek produkcji był dwucyfrowy, a nieco niższe spadki dotknęły kraje Grupy Wyszehradzkiej (oprócz Polski). Lepsze wyniki niż Polska uzyskały tylko Malta (-0,3 proc.) i Łotwa (-1,7 proc.), ale znaczenie przemysłu w ich gospodarkach jest dwukrotnie mniejsze niż w naszym kraju.

Zminimalizowanie spadku krajowego popytu konsumpcyjnego, w dużym stopniu za sprawą działań osłonowych dla przedsiębiorców i pracowników finansowanych ze środków publicznych był jednym z głównych czynników niewielkiego spadku produkcji przemysłowej w Polsce. Drugim istotnym elementem stały się dobre wyniki w eksporcie, zwłaszcza wyrobów przemysłu spożywczego i niektórych branż przemysłu elektromaszynowego.

Ogólny spadek PKB Polski w 2020 r. został znacznie zneutralizowany przez dobre wyniki przemysłu. O ile w całej UE spadek produkcji przemysłowej był odpowiedzialny za obniżenie dynamiki PKB o 1,4 pkt. proc., o tyle w Polsce ten efekt wyniósł niespełna 0,5 pkt. proc. Wpływ na to miały nie tylko dobre wyniki samego przemysłu, ale także relatywnie wysoki jego udział w tworzeniu PKB (21,7 proc. wobec 17,6 proc. przeciętnie w UE, wg danych za 2019 r.). Jak wynika z danych Eurostatu największy uszczerbek dla tempa wzrostu PKB od strony przemysłu odnotowały Niemcy oraz Czechy i Słowacja. Straty krajów południa Europy były relatywnie mniejsze z racji niższego zaangażowania ich gospodarek w działalność przemysłową.

Według danych Eurostatu w podziale na główne grupowania przemysłowe najbardziej ucierpiała w ubiegłym roku produkcja dóbr kapitałowych (w UE spadek o 12,9 proc., a w strefie euro – o 13,3 proc.). W Hiszpanii, Niemczech, Włoszech i Francji były to spadki dwucyfrowe. W Polsce obniżka była wyraźnie mniejsza – ok. 9 proc. Blisko 7-procentowe spadki dotknęły unijną produkcję dóbr zaopatrzeniowych i konsumpcyjnych trwałego użytku, podczas gdy w Polsce w obu tych grupowaniach odnotowano wzrosty (odpowiednio o 3,2 proc. i 0,8 proc.). Tylko w zakresie dóbr związanych z energią produkcja w Polsce obniżyła się nieco bardziej niż przeciętnie w Unii Europejskiej.

Udostępnij przez: