Polska

Polacy muszą przejść transformację cyfrową

Dysproporcje w kompetencjach cyfrowych między starszym pokoleniem w Polsce a Niemczech czy Francji jest ogromne. Rząd przeznaczy 200 mld złotych, aby to zmienić.  

Jednym z najważniejszych obszarów inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy będzie cyfryzacja gospodarki. Według projektu KPO, na ten cel zostanie przeznaczona co piąta złotówka z 24 mld EUR (ponad 100 mld PLN) dostępnej dla Polski sumy dotacji. 3 mld EUR zostaną rozdysponowane w ramach osobnego komponentu o nazwie „transformacja cyfrowa”, a około 2 mld EUR w ramach komponentów związanych z zieloną mobilnością, ochroną zdrowia i konkurencyjnością gospodarki.

Kompetencje cyfrowe Polaków są niskie – ich podniesienie jest jednym z największych wyzwań KPO. Podstawowe lub wyższe niż podstawowe kompetencje posiada zaledwie 44 proc. dorosłych Polaków (w wieku 16 lub więcej lat, dane dla 2019 r.). Polska zajmuje pod tym względem 23. miejsce na 27 państw UE, wyprzedzając tylko Bułgarię, Rumunię, Włochy i Łotwę.

Niskie kompetencje cyfrowe dotyczą zwłaszcza Polaków w wieku 45+. W najmłodszej grupie wieku – od 16 do 24 lat – odsetek osób posiadających co najmniej podstawowe kompetencje cyfrowe w Polsce jest podobny do średniej w państwach UE. Luka między Polską a innymi państwami rośnie jednak z wiekiem. W grupie wiekowej 55-64 lata różnica jest już dwukrotna (21 proc. w Polsce wobec 40 proc. średnio w UE), a w grupie 65-74 lata – prawie trzykrotna (odpowiednio 9 proc. i 24 proc.). W tych grupach wieku gorsze wyniki od Polski osiągają tylko dwa państwa UE – Bułgaria i Rumunia.

Podniesienie kompetencji cyfrowych Polaków może złagodzić spadek, w wyniku starzenia, liczby osób pracujących w gospodarce. Szybka na tle innych państw dezaktywizacja zawodowa osób starszych w Polsce wynika bowiem nie tylko z niskiego wieku emerytalnego, ale także z takich czynników, jak słaby stan zdrowia czy niedostosowanie kompetencji. Wzrost umiejętności cyfrowych osób w wieku okołoemerytalnym mógłby pomóc dłużej utrzymywać te osoby w aktywności zawodowej.

Udostępnij przez: