Gospodarka

Polska na ECOFIN

Odbudowa gospodarcza w UE, usługi finansowe oraz wyzwania podatkowe związane z cyfryzacją to główne tematy obrad ECOFIN. W wideokonferencji uczestniczył minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Podczas konferencji ECOFIN ministrowie z poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej omówili stan prac nad wdrożeniem Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility, RRF) i przygotowania przez państwa członkowskie ich krajowych planów odbudowy (KPO). Minister Kościński podkreślił, że dla skutecznego wsparcia gospodarek państw członkowskich w wychodzeniu z kryzysu wywołanego pandemią, potrzebny jest instrument pozwalający na szybkie i skuteczne, wdrożenie rozwiązań opracowywanych w poszczególnych państwach.

Ministrowie zapoznali się także z wytycznymi Komisji Europejskiej (KE) dotyczącymi polityk fiskalnych państw członkowskich w trakcie pandemii i w czasie wychodzenia z kryzysu.

– Wytyczne ułatwią państwom członkowskim planowanie polityki fiskalnej i przygotowanie programów stabilności i konwergencji – podkreślił Kościński. Zgodził się, że działania wspierające gospodarki powinny być kontynuowane do czasu wzmocnienia gospodarek państw członkowskich.

KE przedstawiła także stan ratyfikacji przez państwa członkowskie decyzji o środkach własnych (ORD), która jest kluczowa dla odbudowy gospodarczej w UE.

Usługi finansowe

Ministrowie zapoznali się ze stanem wdrażania projektów legislacyjnych w obszarze usług finansowych. Poparli przyjęcie konkluzji w sprawie strategii dotyczącej płatności detalicznych, przedstawionej przez KE we wrześniu 2020 r. Zawiera ona szereg działań niezbędnych dla zapewnienia dynamicznego rozwoju rynku płatności detalicznych w UE – tak aby był on coraz bardziej konkurencyjny i innowacyjny oraz oparty na bezpiecznych i łatwo dostępnych płatnościach.

– Polska popiera działania wskazane w Strategii. Pozwalają one w szybki i zharmonizowany sposób zaadresować kwestie związane z dalszym rozwijaniem unijnego sektora usług płatniczych. Za szczególnie ważne uznajemy rozwijanie płatności bezgotówkowych i natychmiastowych, a także zapewnienie otwartego dostępu do systemów płatności. O zapotrzebowaniu na tego rodzaju usługi świadczy też szybki rozwój systemu płatności mobilnych BLIK w Polsce – stwierdził minister Kościński.

Ministrowie omówili także wyzwania podatkowe związane z cyfryzacją gospodarki. Tadeusz Kościński podkreślił, że Polska zgadza się z potrzebą sprawiedliwego opodatkowania gospodarki cyfrowej.

 

Udostępnij przez: