Polska

Jak rosną dochody 1 proc. najlepiej zarabiających Polaków?

Do wejścia do grona najlepiej zarabiających z grupy 0,1 proc. konieczne są miesięczne dochody powyżej 96,4 tys. PLN. Przejście do ścisłego 0,01 proc. wymaga wynagrodzenia od 335,7 tys. PLN.

W ostatnich latach wynagrodzenia w Polsce rosły w szybkim tempie. W ciągu 5 ubiegłych lat średnie tempo realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia wynosiło 3,9 proc. Szczególnie wysokim tempem wzrostu wynagrodzeń charakteryzuje się górne 10 proc. Polaków o najwyższych wynagrodzeniach – w ich przypadku, w latach 2016-2018 urosły one realnie o średnio 5,5 proc.

Ze względu na różnice w dostępnych danych, trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi, ile trzeba zarabiać, żeby zmieścić się w grupie 10 proc. najlepiej zarabiających Polaków. Z badań ankietowych przeprowadzonych przez GUS w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 pracowników wynika, że w październiku 2018 r. barierę wejścia do górnego decyla stanowiły miesięczne zarobki na poziomie 8239 PLN brutto. Wśród tej grupy dominowali mężczyźni (67,9 proc.) oraz osoby pracujące w sektorze prywatnym (72,6 proc.). Z danych podatkowych Ministerstwa Finansów z 2017 r., opublikowanych w tym roku, uwzględniających wszystkich pracujących, wynika, że próg dochodowy zapewniający wejście do górnego decyla najlepiej zarabiających wynosił 7222 PLN brutto, przy przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu wynoszącym wówczas 4271 PLN brutto.

Dostępne są również dane nt. 1 proc. najlepiej zarabiających Polaków. Z zeznań podatkowych wynika, że w 2017 r. przynależność do tej grupy zapewniało miesięczne wynagrodzenie na poziomie 22,2 tys. PLN brutto. Wyższy próg wejścia, wynoszący w 2018 r. 25,9 tys. PLN brutto miesięcznie, estymuje World Inequality Database, wykorzystujący dane podatkowe oraz badania ankietowe. Średni miesięczny dochód we wskazanej grupie wynosił natomiast 70,5 tys. PLN brutto. Zarazem do wejścia do grona najlepiej zarabiających z grupy 0,1 proc. konieczne są miesięczne dochody powyżej 96,4 tys. PLN. Przejście do ścisłego 0,01 proc. wymaga wynagrodzenia od 335,7 tys. PLN. W 2018 r. w Polsce 234,4 tys. podatników deklarowało miesięczne dochody powyżej 20 tys. PLN brutto, a 66,7 tys. powyżej 50 tys. PLN brutto, co stanowiło odpowiednio 20,6 proc. i 33,5 proc. wzrost rok do roku.

Wraz ze wzrostem dochodów, zmienia się charakter podatkowego rozliczania z fiskusem. O ile w pierwszych ośmiu grupach decylowych zdecydowanie dominują umowy o pracę, co pokrywa się z ich całkowitym udziałem w formach zatrudnienia, to w ostatnim decylu, a w szczególności – górnych czterech centylach (czyli wśród 4 proc. najlepiej zarabiających Polaków) na popularności zyskuje liniowe rozliczanie przeznaczone dla przedsiębiorców. Do tego stopnia, że dla górnego 1 proc. stanowiły one w 2017 r. ok. 66 proc. rozliczanych formularzy. Wynika to prawdopodobnie ze znacznie niższego opodatkowania tego typu działalności, jak również łatwości i braku weryfikacji przy zmianach form zatrudnienia.

Z estymacji Eurostatu bazujących na danych ankietowych wynika, że w Unii Europejskiej próg wejścia do grupy 10 proc. osób o najwyższych dochodach wymagał miesięcznych zarobków na poziomie 11,9 tys. PLN brutto w 2017 r. i 12,3 tys. PLN brutto w roku kolejnym. Oznacza to, że wspomniany próg wynosił w Polsce w analogicznych latach o 39 proc. i 33 proc. mniej niż w UE. Uwzględniając tylko kraje strefy euro, różnica ta jeszcze bardziej się zwiększa i wzrasta odpowiednio do 45 proc. i 38 proc. (przy wynagrodzeniach na poziomie 13 tys. PLN brutto i 13,2 tys. PLN brutto).

 

Udostępnij przez: