Gospodarka

Co najsilniej wpłynęło na polski eksport?

Polski eksport okazał się stosunkowo odporny na kryzys spowodowany pandemią. Spośród państw Grupy Wyszehradzkiej Polska odnotowała najmniejsze załamanie eksportu do Niemiec. Kluczowa była tu zdywersyfikowana struktura towarowa polskiego eksportu.

Import Niemiec najsilniej spadł w przemyśle motoryzacyjnym. Tymczasem na tle pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej ma relatywnie małe znaczenie w naszym eksporcie do Niemiec. Relatywnie duże znaczenie w polskim eksporcie mają artykuły spożywcze, wyroby tytoniowe, odzież oraz chemikalia i wyroby chemiczne – w każdym z tych sektorów eksport w 2020 r. wzrósł.

Według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego trzy główne czynniki, które wpłynęły na charakter kryzysu eksportu w Polsce:

  1. Struktura geograficzna polskiego eksportu jest jedną z najważniejszych przyczyn jego odporności na kryzys. W polskim eksporcie relatywnie duży był udział tych rynków, których spadek PKB był mniejszy. Stosunkowo mało dotkliwe oceniono pogorszenie koniunktury w Niemczech – na najważniejszym dla Polski rynku.
  2. Eksporterzy pozytywnie oceniają wpływ kursu walutowego na sprzedaż w 2020 r. Osłabienie złotego względem głównych walut – euro i dolara – sprawiło, że jego spadek wyrażony w złotym nie był tak dotkliwy.
  3. Najistotniejszą trudnością związaną z pandemią był dla eksporterów spadek liczby zamówień lub ich wstrzymanie. Dość powszechnie sygnalizowano też problemy związane z wypłacalnością odbiorców, zakłóceniami produkcji i transportu u poddostawców, nowymi wymogami sanitarnymi oraz z transportem produkcji do odbiorców zagranicznych.

 

Polscy eksporterzy wykazali się zdolnością do sprawnego funkcjonowania w warunkach kryzysowych. Podstawową odpowiedzią eksporterów na trudności wy-wołane pandemią była redukcja kosztów. Tradycyjne nastawienie polskich przedsiębiorstw na konkurencję cenową okazało się niewątpliwym atutem. Na uwagę zasługują także wielostronne działania podejmowane przez eksporterów: poszukiwanie nowych odbiorców w kraju i za granicą oraz przedstawianie nowej oferty towarowej. Są to utrwalone od lat źródła przewagi konkurencyjnej polskich firm na rynkach zagranicznych, które nabrały szczególnego znaczenia w warunkach kryzysu.

Udostępnij przez: