Polska

Dobre informacje dla rolników

Ponad 150 mld zł, które które trafią z budżetu UE na polską wieś w ciągu najbliższych siedmiu lat, to rekordowe środki – mówił komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski na wtorkowej konferencji z premierem Mateuszem Morawieckim.

Janusz Wojciechowski ocenił, że polski Krajowy Plan Odbudowy jest planem “ambitnym”, uwzględniającym w istotnym zakresie sprawy rolnictwa. Dodał, że KPO będzie oceniany przez Komisję Europejską.

“Rzeczywiście, jeśli weźmiemy razem budżet pod nazwą Wspólna Polityka Rolna plus to, co jest w Planie Odbudowy, a więc 32,2 mld przewidziane dla Polski we Wspólnej Polityce Rolnej plus prawie 2,5 mld w Planie Odbudowy, to jest 34,5 mld euro – to jest rzeczywiście ponad 150 mld zł. Nigdy w przeszłości na polską wieś i polskie rolnictwo nie trafiły tak wielkie pieniądze, jak te przewidziane w tym budżecie na najbliższe siedem lat”.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że celem działań rządu jest wyrównanie szans dla polskiego rolnictwa, np. poprzez dopłaty, które powinny być na poziomie średniej unijnej. Wyraził też nadzieję, że głos polskich rolników będzie dobrze usłyszany w Brukseli. Jak dodał, „środki muszą być dobrze zainwestowane w polską ziemię, technologie, czyste środowisko i szybki internet na wsi”.

Ponad 2,3 mld euro na działania związane z rolnictwem i obszarami wiejskimi w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Na działania związane z rolnictwem i obszarami wiejskimi w ramach KPO przeznaczonych zostanie ponad 2,3 mld euro. To kwota prawie trzy razy większa niż początkowo zaproponowane 900 mln euro. Fundusze na rolnictwo zostały zwiększone po konsultacjach społecznych, wysłuchaniach publicznych i licznych rozmowach z przedstawicielami różnych organizacji i środowisk.

Działania poprawiające warunki życia na obszarach wiejskich oraz wzmocnienie sektora rolno-spożywczego będą skierowane m.in. na:

  • cyfryzację produkcji rolnej i tworzenie e-usług w rolnictwie,
  • rozwój krótkich łańcuchów dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym,
  • budowę systemów oczyszczania ścieków i zaopatrzenia w wodę na terenach poza aglomeracjami,
  • poprawę bezpieczeństwa żywności.

Ponadto, wiele projektów realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy obejmie również obszary wiejskie. Będą to np. inwestycje w szybki internet, wsparcie cyfryzacji w szkołach, wymiana źródeł ciepła i termomodernizacja domów jednorodzinnych. To także zwiększenie dostępu do systemu zdrowia, opieki dla dzieci do lat 3, autobusy na terenach ze słabą dostępnością oraz wsparcie firm zaangażowanych w „zielone” projekty.

Rozwój krótkich łańcuchów dostaw i bezpieczeństwo żywności w przetwórstwie rolno-spożywczym

W KPO przewiduje się realizację inwestycji związanych ze skracaniem łańcucha dostaw w przetwórstwie rolno-spożywczym. Inwestycje obejmować będą m.in.: tworzenie i rozwój sieci centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych na poziomie regionów lub na poziomie lokalnym, a także rozwój rolno-spożywczych rynków hurtowych.

Wsparcie zostanie skierowane również na inwestycje mające na celu wzrost bezpieczeństwa i zdrowia konsumentów, w tym m.in. inwestycji poprawiających bezpieczeństwo żywności i bezpieczeństwo żywnościowe. W zakresie budowy potencjału w sektorze żywnościowym, utworzonych zostanie 6 laboratoriów technologicznej infrastruktury badawczej w instytutach nadzorowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Polska będzie mogła skorzystać z 770 mld zł w ramach budżetu UE

Dzięki sukcesowi negocjacyjnemu rządu w 2020 r., wywalczyliśmy największe w historii Unii Europejskiej środki dla naszego kraju – ok. 770 mld zł. Skorzystanie z tych pieniędzy – zarówno jeśli chodzi o unijny budżet, jak i Krajowy Plan Odbudowy – będzie możliwe po ratyfikacji ustawy o zasobach własnych, której projekt Rada Ministrów przyjęła 27 kwietnia 2021 r. Środki z UE pomogą wzmocnić polską gospodarkę oraz umożliwią szybsze wyjście z kryzysu wywołanego przez COVID-19.

Pieniądze zostaną zainwestowane m.in. w rozwój, infrastrukturę, cyfryzację, środowisko, edukację, zdrowie oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Chodzi np. o termomodernizację szkół, nowe autobusy i tramwaje, obwodnice i ścieżki rowerowe, place zabaw, zapewnienie więcej miejsc w żłobkach czy działania na rzecz czystego powietrza.

Unijne środki zostaną przeznaczone także na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich – m.in. na dopłaty bezpośrednie dla rolników, rozwój przedsiębiorczości, w tym usługi rolnicze i lokalne przetwórstwo, gospodarkę wodno-ściekową, płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi czy dobrostan zwierząt. Pieniądze na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich będą pochodzić przede wszystkim z polityki spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027.

Wartość unijnego budżetu UE na lata 2021-2027, w którym zawarte są m.in. środki na Wspólną Politykę Rolną, wyniesie 1,074 bln euro, a funduszu odbudowy – 750 mld euro. Środki z tej drugiej puli mają pomóc w naprawieniu szkód gospodarczych i społecznych, jakie wyrządziła pandemia koronawirusa.

Każde państwo członkowskie musi przygotować i przesłać do Komisji Europejskiej Krajowy Plan Odbudowy będący podstawą do wypłaty środków z unijnego Funduszu Odbudowy. W dokumencie wyodrębniono część grantową i pożyczkową. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro.

Warunkiem uruchomienia Funduszu Odbudowy jest ratyfikacja przez wszystkie państwa członkowskie decyzji unijnych liderów o zwiększeniu zasobów własnych UE. Brak ratyfikacji tej decyzji wstrzymałby uruchomienie pakietu środków – zarówno z wieloletniego budżetu na lata 2021-2027, jak i Funduszu Odbudowy. Polska z unijnego budżetu i Funduszu Odbudowy ma otrzymać łącznie 770 mld zł.

KONFERENCJA PREMIERA MORAWIECKIEGO i KOMISARZA WOJCIECHOWSKIEGO DO OBEJRZENIA TU

Udostępnij przez: