Gospodarka

Zdaniem NBP banki złagodzą politykę kredytową

Jest nowy raport Narodowego Banku Polskiego. Wynika z niego, iż banki przewidują  łagodzenie polityki kredytowej wobec gospodarstw domowych, a także sektora małych i średnich przedsiębiorstw w II kwartale 2021 roku. To efekt ankiety przeprowadzonej przez Narodowy Bank Polski.

Celem cyklicznej ankiety jest określenie kierunku zmian polityki kredytowej, czyli kryteriów i warunków udzielania kredytów. Ankieta została przeprowadzona przez NBP na początku kwietnia 2021roku wśród 23banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi około 88 proc.

W raporcie NBP czytamy, że prognozy zmian kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych w II kwartale 2021 roku są zróżnicowane, ale wśród banków dominuje zamiar ich złagodzenia. Kryteria udzielania kredytów są rozumiane jako ustalone przez bank minimalne standardy zdolności kredytowej, jakie musi spełnić kredytobiorca, aby uzyskać kredyt.

Natomiast prognozy popytu na kredyty mieszkaniowe są bardziej jednoznaczne – zdecydowana większość banków oczekuje kontynuacji trendu wzrostowego.

Banki przewidują też nieznaczne złagodzenie polityki kredytowej wobec sektora MSP oraz brak zmian wobec dużych przedsiębiorstw. Natomiast aktualne prognozy co do zmian popytu są bardziej optymistyczne niż formułowane w poprzednim kwartale – banki prognozują wzrost popytu we wszystkich segmentach kredytów dla przedsiębiorstw.

Jeśli zaś chodzi o kredyt konsumpcyjny – w tym segmencie również przewidywane jest niewielkie złagodzenie polityki kredytowej i wzrost popytu.

Kredyty dla firmy również będą większe

W II kwartale roku banki *spodziewają się wzrostu popytu na kredyty dla firm*. Nastąpi jednak zaostrzenie polityki kredytowej dla zwykłych konsumentów – wynika z badań NBP _ Sytuacja na rynku kredytowym _. **

Według ocen banków w I kwartale doszło do złagodzenia kryteriów udzielania kredytów dla przedsiębiorstw w większości kategorii tego kredytu. Nieznaczne zaostrzenie polityki kredytowej miało miejsce tylko dla kredytów długoterminowych przyznawanych małym i średnim przedsiębiorstwom.

Złagodzenie polityki banków było nieco silniejsze w segmencie kredytów krótkoterminowych niż długoterminowych.

Większość banków nie zmieniła wysokości pobieranych marż, w ujęciu netto nastąpiło jednak nieznaczne zaostrzenie tego warunku kredytu.

W I kwartale 2010 r. wzrósł popyt na kredyt ze strony małych i średnich przedsiębiorstw, popyt na kredyty długoterminowe dla dużych przedsiębiorstw nie zmienił się, a spadł na kredyty krótkoterminowe.

Z badań NBP wynika, że w II kwartale 2010 r. banki zamierzają złagodzić politykę kredytową dla przedsiębiorstw. Złagodzenie ma być silniejsze w przypadku kredytów dla dużych przedsiębiorstw i dotyczyć w większym stopniu kredytów krótko-, niż długoterminowych. W II kwartale 2010 r. banki oczekują także wzrostu popytu na kredyty ze strony przedsiębiorstw.

Kredyty mieszkaniowe

W I kwartale 2010 r. banki zaostrzyły kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych, a ponad jedna trzecia ankietowanych banków zdecydowała się na obniżenie marż kredytowych. Około 12 proc. banków podwyższyło maksymalny wskaźnik LTV przy udzielaniu tych kredytów.

Ponad 20 proc. banków odczuło w I kwartale 2010 r. wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe, a jedna trzecia z nich określiła ten wzrost jako znaczny.

Większość banków w II kwartale nie zamierza zmieniać polityki kredytowej, spodziewając się przy tym wyraźnego wzrostu popytu.

Kredyty konsumpcyjne

Z badań NBP wynika, że w I kwartale 2010 r. po raz kolejny doszło do zaostrzenia kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych, a skala tego zaostrzenia pogłębiła się. Zaostrzenie warunków dotyczyło przede wszystkim wymaganych zabezpieczeń, maksymalnej kwoty kredytu oraz maksymalnego okresu kredytowania.

Banki oceniły, że w I kwartale nastąpił spadek popytu na kredyty konsumpcyjne, a także, że w II kwartale nastąpi dalsze zaostrzenie polityki kredytowej oraz wzrost popytu na te kredyty.

Ankieta została przeprowadzona na przełomie marca i kwietnia 2010 r. wśród 291 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi 84 proc.

Udostępnij przez: